dohodnite si stretnutie s autorizovaným krajinným architektom

037 / 651 12 09

Záhradná a krajinná architektúra Nitra - Ateliér Dobrucká, s.r.o.

Krajinno-architektonické služby nielen v Nitre
Ateliéru Dobrucká, s.r.o.

 • Krajina
 • krajinná architektúra
 • krajinný urbanizmus
 • územnoplánovacie podklady
 • krajinno-urbanistické štúdie
 • krajinno-architektonické štúdie
 • krajinárske štúdie a plány
 • analýzy a návrhy komponovanej krajiny
 • hodnotenie krajinného rázu
 • podpora ekosystémových služieb
 • adaptačné opatrenia na zmenu klímy
 • ochrana vody a zadržiavanie vody v území
 • dokumenty ochrany prírody a krajiny
 • Mesto a obec
 • vízie rozvoja zelenej infraštruktúry
 • pasport zelene
 • územný generel zelene
 • oborový generel zelene
 • regenerácia sídiel
 • zeleň zastavaného územia - miest a obcí
 • hodnotenie zelene
 • plochy pre náhradné výsadby
 • dokumenty starostlivosti o dreviny
 • dendrologický prieskum
 • Manažment krajiny a zelene
 • konzultácie a poradenstvo
 • manažmentový plán opatrení
 • Informačné systémy o zeleni
 • tvorba databáz a GIS-výstupov
 • Projektová činnosť
 • lesoparky
 • parky
 • malé parkové úpravy
 • verejné priestranstvá
 • medziblokové priestory
 • pobytové plochy
 • športové plochy
 • rekreačné plochy
 • cintoríny
 • pamätné miesta
 • uličný parter-aleje
 • historické záhrady
 • mestské i vidiecke záhrady
 • kláštorné záhrady
 • školské záhrady
 • nemocničné záhrady
 • strešné záhrady
 • vertikálne záhrady
 • dažďové záhrady
 • remízky
 • vetrolamy
 • regenerácia plôch
 • renaturalizácia tokov
 • rekultivácia plôch
 • sady a vinohrady
 • zúrodňovanie pozemkov
 • apod.
Záhradná architektúra Nitra - krajinná architektúra, zeleň Záhradná architektúra Nitra - krajinný architekt, záhradníctvo Záhradná architektúra Nitra - krajina, záhrada, architektonický ateliér Dobrucká


 
 
  § 43 zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Zb uvádza: "...zákazky, pri ktorých sa elektronická aukcia nepoužije patria ...služby architektov... " !! Rokujte s nami priamo a Zákon o VO neporušíte.

Ateliér Dobrucká, s.r.o. | Green Strategies, Landscape Urbanism, Landscape Architecture,
Landscape Design and Landscape Information Systems

Ateliér Dobrucká, spoločnosť s ručením obmedzeným, sídlo: Dolnohorská 102, 949 01 Nitra, IČO: 36 730 688, Obchodný register OS Nitra, deň zápisu: 27.01.2007
037/65 11 209 | 0905 505 665 | www.atelier-dobrucka.sk | adobrucka@gmail.com