VIAC PRÍRODY
PRE KVALITNÝ ŽIVOT

ZÁHRADNÁ ARCHITEKTÚRA
KRAJINNÁ ARCHITEKTÚRA
KRAJINNÝ URBANIZMUS

Dohodnite si stretnutie s autorizovaným krajinným architektom

Tvorba krajiny a zelenej infraštruktúry je nutnosť, ale i umelecká tvorba, preto sa snažíme o kvalitné i originálne riešenia. Kvalitné riešenia prinášajú cielené návrhy na podporu ŽP, adaptáciu územia na klimatické zmeny, ochranu prírody i vody, ekostabilizačné opatrenia i návrhy na podporu kvality života a rozvoj zelene v sídle. Nezáleží na tom, aký veľký priestor tvoríme, pri práci vždy dbáme na harmóniuvzťahové súvislosti, kultúrno-historické hodnoty a potreby danej komunity.

Záhradná architektúra Nitra - krajinný architekt, záhradníctvo
Odmenou za naše úsilie boli viaceré nominácie a ocenenia: CEZAAR 2013 za regeneráciu verejných priestranstiev v Palárikove, Cena ZUUPS 2013 – Cena za urbanizmus za rozvoj územia Mikroregiónu Radošinka i Cena ZUUPS 2017 za návrhy na využitie rekreačných lesov mesta Poprad pre jeho územný a rekreačný rozvoj. Sme krajinno-architektonická kancelária, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Kredibilita našej spoločnosti je deklarovaná certifikátom Bisnode AAA s medzinárodným presa-

KRAJINNO-ARCHITEKTONICKÉ SLUŽBY NIELEN V NITRE

 • KRAJINA
 • krajinná architektúra
 • krajinný urbanizmus
 • územnoplánovacie podklady
 • krajinno-urbanistické štúdi
 • krajinárske štúdie a plány
 • analýzy a návrhy komponovanej krajiny
 • hodnotenie krajinného rázu
 • podpora ekosystémových služieb
 • adaptačné opatrenia na zmenu klímy
 • ochrana vody a zadržiavanie vody v území
 • dokumenty ochrany prírody a krajiny
 • MANAŽMENT KRAJINY A ZELENE
 • konzultácie a poradenstvo
 • manažmentový plán opatrení
 • Informačné systémy o zeleni
 • tvorba databáz a GIS-výstupov
 • MESTO A OBEC
 • vízie rozvoja zelenej infraštruktúry
 • pasport zelene
 • územný generel zelene
 • oborový generel zelene
 • regenerácia sídiel
 • zeleň zastavaného územia - miest a obcí
 • hodnotenie zelene
 • plochy pre náhradné výsadby
 • dokumenty starostlivosti o dreviny
 • dendrologický prieskum
 • PROJEKTOVÁ ČINNOSŤ
 • lesoparky
 • parky
 • verejné priestranstvá
 • medziblokové priestory
 • pobytové plochy
 • športové plochy
 • PROJEKTOVÁ ČINNOSŤ
 • rekreačné plochy
 • cintoríny
 • pamätné miesta
 • uličný parter-aleje
 • historické záhrady
 • mestské i vidiecke záhrady
 • kláštorné záhrady
 • školské záhrady
 • strešné záhrady
 • vertikálne záhrady
 • dažďové záhrady
 • remízky
 • vetrolamy
 • regenerácia plôch
 • renaturalizácia tokov
 • rekultivácia plôch
 • sady a vinohrady
 • zúrodňovanie pozemkov

Ateliér Dobrucká, s.r.o. v Nitre

Záhradná a krajinná architektúra Nitra - Anna Dobrucká

Anna Dobrucká

Záhradná a krajinná architektúra Nitra - Ing. arch. Martin Baloga

Ing. arch. Martin Baloga

Záhradná a krajinná architektúra Nitra
Záhradná a krajinná architektúra Nitra - Mgr. Lucia Zúdorová

Mgr. Lucia Zúdorová

Potrebujete poradiť v oblasti krajinného urbanizmu? Poskytujeme konzultácie a poradenstvo. Obráťte sa na profesionálnych architektov z Ateliéru Dobrucká, ktorí prednášajú na domácich i zahraničných konferenciách, publikujú a recenzujú odborné publikácie, aktívne sa podieľajú na práci v architektonických organizáciách a organizujú odborné podujatia, ako napr. výstava s konferenciou LAND-URBIA

Portfólio

Ateliér Dobrucká spolupracuje aj na väčších vedecko-technických projektoch. Figurujeme v zozname odborne spôsobilých osôb, ktorý vedie MŽP SR na spracovávanie projektov OPaK a disponujeme osvedčením na hodnotenie vplyvu investícií na krajinný ráz.

Realizované diela

Riešené projekty

Zručnosti

Pošlite nám rýchlu správu

Záhradná architektúra Nitra - záhrada, architektonický ateliér Dobrucká
Záhradná architektúra Nitra - krajina, záhrada, architektonický ateliér Dobrucká